info@aeslawoffice.com
Levent Mah. Şakayıklı Sok. No:6 Beşiktaş/İstanbul

Follow us:

HomeBlog

Sözleşme serbestisi gereği, yapılan bir sözleşmenin bedeli yabancı para birimi üzerinden belirlenebilir[1]. Ayrıca tarafların, ödemeye ilişkin olarak da aynen mi yoksa Türk Lirası karşılığı ile mi ödeneceği veya Türk Lirası ile ödenecekse hangi kur üzerinden ödeme yapılacağı gibi belirlemeleri yapması da mümkündür. Faturada yer alacak olan bedel ise, hem Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m. 21/1’e...

  Genel Olarak Türk Hukukunda aval; kambiyo taahhüdünden kaynaklı olarak meydana gelen bir borcun kısmen veya tamamen ödeneceğine dair verilen kişisel bir teminatı ifade etmektedir. Bir başka deyişle, kambiyo senedi nedeniyle sorumluluk altına girmiş kişi lehine, kişisel olarak bir teminat sağlanmasına denmektedir. Aval veren kimseye avalist denir. Aynı zamanda kefalet müessesesiyle benzerlik teşkil etmesine rağmen...

Küreselleşme dünya finansal sisteminde entegrasyon sağlarken, organize suçlar da giderek küresel bir boyut kazanmıştır. Ticaretin küreselleşmesi ve teknolojinin gelişmesi, suç faaliyetlerinin ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşınmasına yol açmıştır. Hem kayıt dışı ekonomide faaliyet gösterenlerin hem de artan suç gelirlerinin; finansal sistemde yer bulma çabaları ile bankaların ve diğer finansal kuruluşların hizmetlerinin yasa dışı amaçlarla kullanılması...

Genel Olarak Miras Yoluyla Limited Şirket Esas Sermaye Payının Geçişi Bu çalışmamızda ülkemizde en yaygın şirket türlerinden biri olan limited şirket ortağının vefatı halinde esas sermaye paylarının akıbetinin ne olacağı üzerinde durulacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun (“TK”) 596 hükmü, esas sermaye paylarının miras, miras paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmeleri...

Alman Tedarik Yasası Alman Federal Meclisi tarafından 11 Haziran 2021’de onaylanan, 16 Temmuz 2021 tarihinde de Alman Federal Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan Alman Tedarik Zinciri Özen Yasası, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan yasa ile Alman şirketler ve bu şirketlerin küresel tedarik zincirleri açısından çalışma ve çevre standartlarının korunması amaçlanmakta bahsi geçen şirketlere çeşitli yükümlülükler...

Giriş 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, hakim durumun kötüye kullanılmasını, kısıtlayıcı anlaşmalar ile uyumlu eylemleri ve etkin rekabeti önemli ölçüde engelleyebilecek birleşme ve devralmaları yasaklar. Rekabet hukuku kuralları Avrupa Birliği’nde Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma’nın 101 ila 106. maddesinde düzenlenmiş olup Amerika Birleşik Devletleri’nde ise The Sherman Antitrust Act, The Clayton Act ve The...

Taşıma Ücreti Eşya taşımaları bağlamında taşıma, eşyanın bir noktadan bir noktaya hareket ettirilerek önceden belirlenen varma yerine götürülmesidir.  Gönderen, taşıma konusu eşyayı varma yerine götürülmesini talep eden kişidir. Taşıyıcı ise, gönderen ile akdettiği sözleşme gereğince eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim etmeyi üstlenmektedir.  (TTK m. 850/2). Taşıyıcı taşıma sözleşmesini akdetmekteki temel beklentisi taşıma...

9/3/2022 tarih ve 31773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4/11/2021 tarih, E. 2019/4, K. 2021/78 sayılı Anayasa Mahkemesi kararında VUK m.367/6’nın iptaline karar verilmiştir. İptal edilen ilgili hüküm, “Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar...

Tahkim Sözleşmesi Hazırlama İlkeleri

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) madde 412 /f.1 ve Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) madde 4/f.1 uyarınca tahkim anlaşması, “tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşma” olarak tanımlanmıştır. HMK madde 412/f.2 ve MTK madde 4/f.1-son cümle kapsamında tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki...