info@aeslawoffice.com
Levent Mah. Şakayıklı Sok. No:6 Beşiktaş/İstanbul

Follow us:

HomeAuthor admin

Taşıma Ücreti Eşya taşımaları bağlamında taşıma, eşyanın bir noktadan bir noktaya hareket ettirilerek önceden belirlenen varma yerine götürülmesidir.  Gönderen, taşıma konusu eşyayı varma yerine götürülmesini talep eden kişidir. Taşıyıcı ise, gönderen ile akdettiği sözleşme gereğince eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim etmeyi üstlenmektedir.  (TTK m. 850/2). Taşıyıcı taşıma sözleşmesini akdetmekteki temel beklentisi taşıma...

Tahkim Sözleşmesi Hazırlama İlkeleri

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) madde 412 /f.1 ve Milletlerarası Tahkim Kanunu (“MTK”) madde 4/f.1 uyarınca tahkim anlaşması, “tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşma” olarak tanımlanmıştır. HMK madde 412/f.2 ve MTK madde 4/f.1-son cümle kapsamında tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki...

Konkordatoda Yabancı Para Alacakların Durumu

Borçlunun ifa etmekle yükümlü olduğu para biriminin ifa yerindeki para biriminden farklı olması durumunda yabancı para borcundan söz edilecektir. Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 99. maddesi uyarınca yabancı para alacaklarının tahsili bakımından, alacaklının yabancı paranın ödenmesi için talep hakkı doğduğunda, alacaklı seçim hakkını yabancı paranın aynen ödenmesi yönünde kullansa dahi icra takibini kararlaştırılan yabancı parayı aynen...

Finansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma – CRO Gibi Düşünmek

Bilindiği üzere, yapılandırma/dönüştürme (restructuring/turnaround), bir şirketin finansal ve operasyonel yönden iyileştirilmesidir (yeniden yapılandırılmasıdır). Bu ihtiyaç, özellikle şirketin finansal olarak sıkıntı yaşadığı/yaşamaya başladığı zamanlarda gündeme gelmektedir. Ödemelerde zorluk yaşayan, gelirleri azalan, satış rakamları düşen, bütçede dengeyi tutturamayan, nakit akışı sağlıklı olmayan, rekabet gücü azalan, yeni ürün çıkaramayan, pay sahipleri arasında ihtilaf bulunan şirketlerin finansal ve operasyonel...

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pay Sahiplerinin Rekabet Yasağı

Rekabet, üretimde verimlilik ve teknik gelişmeyi teşvik ederek piyasalarda etkinliği artırmakta ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmaktadır.  Ancak rekabetin desteklendiği, rekabet serbestisinin ve serbest piyasa şartlarının ekonomik hayata hakim olduğu günümüzde, rekabetin sınırlandırılmasına ilişkin yapılan yasal düzenlemeler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sınırlandırmalar, sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulmasını temin ederek toplumsal refah artışını amaçlamaktadır. Rekabetin sınırlandırılmasına ilişkin...

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri

İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmelerdir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. İş sözleşmesi damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. İş Sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; İş Sözleşmeleri, İş...

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve İbrası

Giriş Anonim ortaklığın yönetim ve temsil organı olan yönetim kurulu, anonim şirketin zorunlu organıdır. Yönetim kurulu bir veya daha fazla kişiden oluşabilir. Tüzel kişiliğin yönetim kuruluna üye olarak seçilmesi mümkündür bu taktirde tüzel kişi tarafından seçilen bir gerçek kişi, tüzel kişiliği, yönetim kurulunda temsil eder. Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek...

Mobbing

Mobbing kavramı, 1960’larda davranış bilimi çalışmalarıyla ortaya çıksa da bugün kullandığımız anlamda kullanımı 1980’lerde Heinz Leymann tarafından olmuştur. Son yıllarda daha çok duymaya başladığımız mobbing kavramı psikolojik şiddet, yıldırma, taciz gibi anlamlar taşımaktadır. Mobbing kavramının Türk yargı sisteminde yer bulması ile mobbing; bireylere işyerinde, üstleri, eşitleri ya da astları tarafından sistematik biçimde kötü davranılması şeklinde...

Kira İlişkilerine Kısa Bir Bakış

Mülk sahibi ile kiracı arasında kurulan Kira İlişkisi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu(TBK) m:299 vd hükümlerinde düzenlenmiştir. Çalışmamızda kira sözleşmelerinin genel hükümlerine kısaca yer verilmiş olup Konut ve Çatılı İşyerlerine ilişkin düzenlemeler sadeleştirilerek anlatılmıştır. Kira Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar Tarafların kimlik ve adres bilgileri ile kiralanacak yerin adres bilgileri eksiksiz yazılmalıdır. Sözleşme tapuda mülk...

Ticari ve Ekonomik Faaliyetler Bakımından Anonim Şirket ile Limited Şirket Karşılaştırılması

Ticarî ve ekonomik faaliyetler için, şirket türü olarak limited ya da anonim şirket tercih edilmektedir. Şirket kurmak isteyen girişimciler ya da hali hazırda şirket faaliyetini devam ettiren iş insanları her iki şirket türü arasındaki farkları anlamaya, hangisinin kendileri için daha elverişli/menfaatli olduğuna karar vermeye çalışmaktadır. Mevcut durumda, limited şirket çatısı altında faaliyetlerini sürdüren bazı işletmeler,...